Sędziów brakuje. Sędzia na rzetelne rozpoznanie spraw z samego stycznia i lutego potrzebowałby 5 lat (nie licząc apelacji). Lekarstwo? MEDIACJA Weź sprawy w swoje ręce. Ugoda przed mediatorem, zatwierdzona przez sąd ma moc ugody sądowej i nadaje się do egzekucji!

https://www.prawo.pl/prawnicy-sady/wakaty-w-sadach-sedziow-mniej-wieksze-zaleglosci-dane-z-2020-r,506970.html


Mediacja to alternatywna względem sądów forma rozwiązywania sporów i konfliktów. Na świecie jest normą jako szybsza forma zakończenia sporu, pozwalająca zakończyć spór i iść do przodu.
W Polsce mediacja stale się rozwija, co pozwala skrócić oczekiwanie na załatwienie spornej sprawy.

Mediację promuje i rekomenduje także Ministerstwo Sprawiedliwości. Zachęcamy do kliknięcia w link i dowiedzenia się więcej o korzyściach z mediacji.

https://www.mediacja.gov.pl/

Masz pytania do mediatora?
wejdź na https://mediacje-zdalne.pl/


Czy można prowadzić mediację w czasie sprawy w sądzie? Tak! Strona może złożyć wniosek o zawezwanie do próby ugodowej. Sąd może w każdej chwili skierować strony do mediacji. Jednakże mediacja nie zacznie się jeśli strona nie wyrazi na nią zgody. Masz pytania? Napisz do nas!

https://mediacje-zdalne.pl/kontakt/


Kto może się zgłosić do mediatora? W zasadzie każdy!

Jak to zrobić? Obie strony mogą się zgłosić do mediatora. Może to też zrobić jedna strona, wtedy trzeba uzyskać zgodę drugiej strony. Masz pytania? Napisz do nas lub opisz sprawę

https://mediacje-zdalne.pl/formularz-kontaktowy/


Centrum Mediacji Zdalnych otwiera granice między ludźmi. Dzięki mediacji prowadzonej na odległość — telefonicznie, mailem, internetowo — strony mogą zdecydować i wygrać sprawę znacznie szybciej niż w sądzie. A czas to pieniądz. Szkoda go marnować.

https://mediacje-zdalne.pl/kim-jestesmy/

Centrum Mediacji Zdalnych

Stały mediator

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store